Manjushri Namasamgiti Page02

༈ འཇམ་དཔལ་མཚན་བརྗོད་བཞུགས་སོ།།

聖妙吉祥真實名經

A Concert of Names of Manjushri

ལན་ཧི་གསུང་ཚིགས་སུ་བཅད་པ་རྔུག

(2) 答語六伽陀

Six Verses in Reply

(17)
།དེ་ནས་བཅོམ་ལྡན་ཤུཤ་ཐུབ།
།རྫོགས་པའི་སངས་ལྟས་རྐང་གཉིས་མཆོག།
།ཉིད་ཤི་ཞལ་ནས་ལྗགས་བཟང་བ།
།རིང་ཞིང་ཡངས་པ་བལྗངས་མཛད་དེ་།

tene chomden shakya tup, dzokpe sangye kangnyi chok
nyikyi shel ne ja zangwa, ringshing yangpa kyang dze te
復次釋迦出有壞, 究竟正覺兩足尊,
於自面門殊勝舌, 廣長橫遍令舒演.
Then the Vanquishing Master Surpassing All, Shakyamuni, the Able Sage, the Fully Enlightened, the Ultimate Biped, Extending from his mouth his beautiful tongue, long and wide,
(18)
།འཇིག་རྟེན་གསུམ་པོ་ཇང་ཋེད་ཅིང་།
།བདུད་བཞི་དཀྵ་རྣམས་འདུལ་ཋེད་པ།
།སེམས་ཅན་རྣམས་ཤི་ངན་སོང་གསུམ
།ཉང་བར་ཋེད་པའི་འཛུམ་བཅན་ནས།

jikten sumpo nang che ching, dushi dranam du chepa
semchen namkyi ngensong sum, jongwar chepe dzum ten ne
顯現三種世界內, 調伏四魔諸怨敵,
有情皆具三惡趣, 為現清淨微笑相.
Illuminating the world’s three planes and taming the four (mara) demonic foes, and displaying a smile, cleansing the three worse rebirths for limited beings,
(19)
ཚངས་པའི་གསུང་ནི་ངན་པ་ཡིས།
།འཇིག་རྟེན་གསུམ་པོ་ཀུན་བཀང་ནས།
།ལག་ན་རྡོ་རྗེ་ཅོབས་པོ་ཆེ།
།གསང་དབང་ལ་ནི་ལྕར་གསུངས་པ།

tsangpe sung ni nyenpa yi, jikten sumpo kun kang ne
lana dorje toppo che, sangwang la ni lar sung pa
於其清淨梵音中, 遍滿三種世界已,
為持金剛大力者, 密自在主而答說.
And filling the world’s three planes with his sweet Brahma-voice, replied to Vajrapani, the magnificently strong, the lord of the hidden:
(20)
།ངིང་རྗེ་ཆེ་དང་ལྡན་ཧུར་པས།
།འཀྵོ་ལ་ཕན་པའི་དོན་དུ་སོད།
ཡེ་ཤེས་ལུས་ཅན་འཇམ་དཔལ་ཧི།
མིང་བརྗོད་པ་ནི་དོན་ཆེ་བ།

nyingje che tang den gyurpe, drola penpe tontu khyo
yeshe luchen jampel nonp, ming jopa ni ton chewa
具足有大者, 汝為利益有情故,
具足智身妙吉祥, 誦真實名是大益.
“Excellent, O glorious Holder of the Vajra, (I say) excellent to you, Vajrapani, you who possess great compassion for the sake of the welfare of wandering beings.
(21)
།དག་པར་ཋེད་ཅིང་ཆིག་སེལ་བ།
།ང་ལས་མཉན་པར་བརྩོན་པ་ནི།
།ལེགས་སོ་དཔལ་ལྡན་རྡོ་རྗེ་འཆང་།
།ལག་ན་རྡོ་རྗེ་སེད་ལེགས་སོ།

takpar cheching dik selwa, nga le nyenpar tsonpa ni
lekso palden dorje chang, lana dorje khyo lekso
能作清淨除罪業, 於我精勤應諦聽,
善哉吉祥金剛, 手持金剛汝善哉.
Rise to the occasion to hear from me, now, A Concert of Names of the enlightening body of deep awareness, Manjushri, the great aim, Purifying and eliminating negative force.
(22)
གསང་བའི་བདག་པོ་དེ་ཊིར་ངས།
།སོད་ལ་ལེགས་པར་བཅན་པར་ཋ།
།སོད་ནི་རྩེ་གཅིག་ཡིད་ཤིས་ཉོན།
།བཅོམ་ལྡན་དེ་ནི་ལེགས་ཞེས་གསོལ།

sangwe dakpo techir nge, khyo la lekpar tenpar cha
khyo ni tsechik yikyi nyon, chomden te ni lek she sol
密主我為此事故, 為汝巧妙令宣說,
汝今一心應諦聽, 唯然薄伽梵善哉.
Because of that, Overlord of the Hidden, it’s excellent that I’m revealing it to you; (So) listen with single-pointed mind.” “O Vanquishing Master, that’s excellent,” he replied.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *