Gosok Rinpoche Long Life Prayer

༄༅ །    །སྒོ་སོག་རིན་པོ་ཆེ་༧ཆོས་རྒྱལ་མཁན་ཆེན་ངག་དབང་གསུང་རབ་བསྟན་འཛིན་དགེ་ལེགས་རྒྱ་མཚོ་དཔལ་བཟང་པོའི་ཞབས་བརྟན་གསོལ་འདེབས་འཆི་མེད་གྲུབ་བྱིན་བརྒྱ་བཞུ་གས་སོ།།果碩仁波切住世法༄༅ །   །ཨོཾསྭསྟི།嗡梭迪།མཚན་སྙན་བདུད་རྩིཡིད་ལ་བསྟེན་པའི་མོད།千年 杜吉 伊拉 滇貝摩福壽善譽意念中依止།གཞོན་བྲལ་རྡོ་རྗེའི་ཚེ་སྲོག་སྒྲུབ་པའི་མགོན།雄哲 多則 策索 主貝棍成辦不壞金剛壽怙主།མ་ངེས་སྒྱ་མར་རོལ་པའི་ཚེ་ཡི་ལྷས།麻年 久麻 若貝 策伊雷不定幻化長壽之本尊།འཆི་མེད་གྲུབ་པའི་བྱིན་བརྒྱ་དེང་འདིར་ཕོབས།企美 主貝 今加 滇迪頗無死成就加持祈降臨།ངག་གི་དབང་ཕྱུག་ཐུབ་གསུང་རབ་འབྱམས་གཞུང།昂給 汪秋 土松 熱江雄具足佛說深廣語自在།བཤད་སྒྲུབ་བསྟན་པའི་...
More

Thirty Five Buddha Confession Practice
(** working version under construction **)

༆༅། །བྱང་ཆབ་སེམས་དའི་ལྟུང་བ་བཤགས་བཞུགས་སོ།།三十五佛禮懺法菩薩懺悔文:初懺悔、回向善根、隨喜回向初懺悔分四:依止力、對治力、拔除力、防護力依止力:༄༅།  །བྱང་ཆབ་སེམས་དཔའི་ལྟུང་བ་བཤགས་པ།蔣秋 森貝 東哇 夏巴菩薩尊前我禮懺།བདག་མིང་འདི་ཞེས་བགྱིབ།達名迪 些記哇我某甲(稱己名)於此I (my name)༈ །དུས་རྟག་ཏུ་བླ་མ་ལ་སྐྱབས་སུ་མཆིའོ།杜達度 拉麻拉 加蘇企我任何時中 皈依上師at all times take refuge in the Guru།སངས་རྒྱས་ལ་སྐྱབས་སུ་མཆིའོ།桑皆拉 加蘇企我皈依佛take refuge in the Buddha།ཆོས་ལ་སྐྱབས་སུ་མཆིའོ།卻拉 加蘇企我皈依法take refuge in the Dharma།དགེ་འདུན་ལ་སྐྱབས་སུ་མཆིའོ།給敦拉 加蘇企我皈依僧take refuge in the Sangha(7x+ 七次或多次)變億咒།ཨོཾ་ན་མོ་...
More

Manjushri Namasamgiti Page13

༈ འཇམ་དཔལ་མཚན་བརྗོད་བཞུགས་སོ།།聖妙吉祥真實名經A Concert of Names of Manjushri ཅེས་སོ། ཉེ་བར་བཆུས་པའོ།(13) 隨喜Five Verses as an Epilogue(163)།དེ་ནས་དཔལ་ལྡན་རྡོ་རྗེ་འཆང་།།དགའ་ཞིང་མགུ་ནས་ཐལ་མོ་སྦྱར།།མགོན་པོ་བཅོམ་ལྡན་དེ་བཞིན་གཤེགས།།རྫོགས་སངས་རྒྱས་ལ་ཕྱག་འཚལ་ཏེ།tene palden dorje chang, ga shing gu ne telmo jargonpo chomden teshin shek, dzok sangye la chaktsel ne復次吉祥持金剛, 懇分歡喜而合掌,如來尊者出有壞, 敬禮究竟正覺已.Then the glorious Holder of the Vajra, joyful and delighted, with palms pressed together, bowing to the Guardian, the...
More
Posted in Uncategorized

Manjushri Namasamgiti Page12

༈ འཇམ་དཔལ་མཚན་བརྗོད་བཞུགས་སོ།།聖妙吉祥真實名經A Concert of Names of Manjushriའཁོར་ལོ་རྔུག་པའི་རྗེས་སུ་བགགས་པ་རྐང་པ་ཚད་མེད་པ་རྣམས།(12) 心咒The Mantrasཨོཾ་སརྦ་དྷརྨཱ་ཨ་བྷཱ་བ་སྭ་བྷཱ་བ་བི་ཤུདྡྷ་བཛྲ་ཨ་ཨཱ་ཨཾ་ཨཿOm sarva dharma ‘bhava svabhava, vishuddha vajra chakshu, a a am a:根本咒:嗡, 沙哇 達瑪, 巴哇, 索巴哇, 比秀達, 班雜 杂起, 阿阿 昂阿.Om – the total purity of all existents, by self-nature, non-truly existent, through the vajra eye – a a am a:པྲ་ཀྲྀ་ཏི་པ་རི་ཤུདྡྷ། སརྦ་དྷརྨཱ་ཡ་དུ་ཏ་སརྦ་ཏ་ཐཱ་ག་ཏ་ཛྙཱ་ན་ཀཱ་ཡ་མཉྫུ་ཤྲཱི་པ་རི་ཤུདྡྷ ི་ཏཱ་མ...
More
Posted in Uncategorized

Manjushri Namasamgiti Page10

༈ འཇམ་དཔལ་མཚན་བརྗོད་བཞུགས་སོ།།聖妙吉祥真實名經A Concert of Names of Manjushriཋ་བ་ཀྵུབ་པའི་ཡེ་ཤེས་ཤི་ཚིགས་སུ་བཅད་པ་བཅོ་ལྔ།(10) 成所作智十五伽陀Fifteen Verses on the Accomplishing Deep Awareness(143)།སངས་ལྟས་ཀུན་ཧིས་རྟོགས་ཋ་བ།།སངས་ལྟས་ཋང་ཆུབ་ལྐ་ན་མེད།།གསང་གགས་ལས་ཋུང་ཡི་གེ་མེད།།གསང་གགས་ཆེན་པོ་རིགས་གསུམ་པ།sangye kun kyi tok chawa, sangye changchup lana mesanga le jung yige me, sanga chenpo rik sumpa解了一切正覺者, 正覺菩提即無上,出密咒處無文字, 大密咒者是三種.He’s the one to be realized by all the Fully Enlightened, he’s the purified state of...
More
Posted in Uncategorized

Manjushri Namasamgiti Page09

༈ འཇམ་དཔལ་མཚན་བརྗོད་བཞུགས་སོ།།聖妙吉祥真實名經A Concert of Names of Manjushriམཉམ་པ་ཉིད་ཀྱི་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་ཚིགས་བཅད་ཉི་ཤུ་རྩ་བཞི།(9) 平等性智二十四伽陀Twenty-four Verses on Equalizing Deep Awareness(119)།འདོད་པའི་དོན་སྒྲུབ་དམ་པ་སྟེ།།ངན་སོང་ཐམས་ཅད་རྣམ་སྦྱོང་བ།།མགོན་པོ་སེམས་ཅན་ཀུན་གྱི་མཆོག།སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་རབ་གྲོལ་བྱེད།dope tondrup tampa te, ngensong tamche namjongwagonpo semchen kun kyi chok, semchen tamche rabdrol che隨樂成就微妙義, 一切惡趣悉清淨,諸有情中殊勝尊, 一切有情令解脫.He’s the fulfiller of wished-for aims, he’s superb, the one totally p...
More
Posted in Uncategorized

Manjushri Namasamgiti Page11

༈ འཇམ་དཔལ་མཚན་བརྗོད་བཞུགས་སོ།།聖妙吉祥真實名經A Concert of Names of Manjushriདེ་བཞིན་གཤེགས་པ་ལྔའི་ཡེ་ཤེས་ཤི་བཅོད་པ་ཚིགས་བཅད་ལྔ།(11) 結贊五如來五智五伽陀Five Verses on the Deep Awareness of the Five Thusly Gone Ones(158)།མཆོག་སྦྱིན་རྡོ་རྗེ་མཆོག་ཁྱོད་འདུད།།ཡང་དག་མཐར་གྱུར་ཁྱོད་ལ་འདུད།།སྟོང་ཉིད་སྙིང་པོ་ཁྱོད་ལ་འདུད།།སངས་རྒྱས་བྱང་ཆུབ་ཁྱོད་ལ་འདུད།chokjin dorje chok khyo du, yangdak tar gyur khyo la dutongnyi le jung khyo la du, sangye changchup khyo la du勝施金剛我敬禮, 真實邊際我敬禮,出現空性我敬禮, 正覺菩提我敬禮.Homage to you, granter of the be...
More
Posted in Uncategorized

Manjushri Namasamgiti Page08

༈ འཇམ་དཔལ་མཚན་བརྗོད་བཞུགས་སོ།།聖妙吉祥真實名經A Concert of Names of Manjushriསོ་སོར་གཟིགས་པའི་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་ཚིགས་སུ་བཅད་པ་བཞི་བཅུ་རྩ་གཉིས་།(8) 妙觀察智四十二伽陀Forty-two Verses on Individualizing Deep Awareness(77)།ཡང་དག་བདག་མེད་དེ་བཞེན་ཉིད།།ཡང་དག་མཐའ་སྟེ་ཡི་གེ་མེད།།སྟོང་ཉིད་སྨྲ་བའི་ཁྱུ་མཆོག་སྟེ།།ཟབ་ཅིང་རྒྱ་ཆེའི་སྒྲ་སྒྲོགས་པ།angdak dame teshinnyi, yangdak ta te yige metongnyi mawe khyunchok te, zap ching gyache dra drokpa真實無我真實性, 即是真際無有字,宣說空性眾中勝, 甚深廣大聲哮吼.He’s what’s perfectly so, the lack of identity-nature, the a...
More
Posted in Uncategorized

Manjushri Namasamgiti Page07

༈ འཇམ་དཔལ་མཚན་བརྗོད་བཞུགས་སོ།། 聖妙吉祥真實名經 A Concert of Names of Manjushri མེ་ལོང་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་ཚིགས་སུ་བཅད་པ་རྐང་པ་དང་བཅས་པ་བཅུ།(7) 大圆鏡智十伽陀Ten Verses, Plus a Quarter, Praising Mirror-like Deep Awareness རྡོ་རྗེ་འཇིགས་ཋེད་འཇིགས་པར་ཋེད།dorje jikche jikpar che怖畏金剛施怖畏,He’s Vajrabhairava, the terrifying vajra terrifier:(67)།ཥོ་བོའི་ལྟལ་པོ་གདོང་རྔུག་འཇིགས།།མིག་རྔུག་ལག་རྔུག་ཅོབས་དང་ལྡན།།ཀེང་རུས་མཆེ་བ་གཙིགས་པ་པོ།།ཧ་ལུ་ཧ་ལུ་གདོང་བལྟ་པ།trowo gyelpo dongtruk jik, mikdruk lakdruk top tang den kengru chewa tsikpa...
More
Posted in Uncategorized

Manjushri Namasamgiti Page06

༈ འཇམ་དཔལ་མཚན་བརྗོད་བཞུགས་སོ།། 聖妙吉祥真實名經 A Concert of Names of Manjushriཤིན་ཏུ་རྣམ་པར་དག་པ་ཆོས་དཋིངས་ཡེ་ཤེས་ཤི་ཚིགས་བཅད་རྐང་པས་དམན་པ་ཉི་ཤུ་རྩ་ལྔ།(6) 最清淨法界體性智, 少一句二十五伽陀 Twenty-five Verses, Less a Quarter, on the Deep Awareness of the Totally Pure Sphere of Reality (42)།སངས་ལྟས་རྣམ་པར་ཇང་མཛད་ཆེ།།ཐུབ་པ་ཆེན་པོ་ཐུབ་ཆེན་ལྡན།།གསང་གགས་ཚུལ་ཆེན་ལས་ཋུང་བ།།གསང་གགས་ཚུལ་ཆེན་བདག་ཉིད་ཅན།sangye nampar nangdze che, tuppa chenpo tupchen densangak tsulchen le jungwa, sangak tsulchen danyi chen廣大正覺眾明主, 具大寂默大寂默,大密咒中令出...
More
Posted in Uncategorized