མདུན་ངོས།

༄༅། །༧སྐྱབས་རྗེ་སྒོ་སོག་རིན་པོ་ཆེའི་དྲྭ་རྒྱ་ལ་ཕེབས་པར་དགའ་བསུ་ཞུ། །

༄༅། །༧སྐྱབས་རྗེ་སྒོ་སོག་རྡོ་རྗེ་འཆང་ཆེན་པོ་རྗེ་བཙུན་ངག་དབང་གསུང་རབ་བསྟན་འཛིན་དགེ་ལེགས་རྒྱ་མཚོ་འདི་ཉིད་བོད་གངས་ལྗོངས་ཀྱི་བླ་མ་ཆེ་ཁག་དང་གདན་སར་གཞུང་ཆེན་ཡོངས་ལ་སློབ་གཉེར་རྩེར་སོན་གྱི་ལྷག་རམས་པ། རྒྱུད་སྨད་དང་སེར་སྨད་མཁན་ཟུར། ད་ལྟར་འཛམ་གླིང་གང་སར་ཆོས་འཁོར་སྐོར་བཞིན་མཆིས་སོ། །

Change Language / 更改語言 / སྐད་ཡིག་བརྗེ་ལེན། /  Thay đổi ngôn ngữ /  Changer de langue:

Copyright © 2018 Kyabje Gosok Rinpoche 果碩仁波切 果硕仁波切.  དཔེ་སྐྲུན་བདག་དབང་སྐྱབས་རྗེ་སྒོ་སོག་རིན་པོ་ཆེ།

We wish to thank everyone who has made important contributions to this website: Kyabje Gosok Rinpoche, Chancellor Gelek Phuntsok, Rev. DaoHong, Geshe Tenzin Dorjee, Geshe Lobsang Gawa, Prof. Sonam Wanggyal.  Other contributors:  Terence Lui, Katie Chen, Michael Wong.